Политика за защита на личните данни

Данни за администратора на лични данни

Адекс България ООД с ЕИК 204020326, със седалище и адрес на управление в г. София, ул. Орион 33А, управител Маринела Добрева, осъществява своята дейност при

стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването

на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на лични данни. Адекс България ООД контролира и определя целите и средствата за

обработване на личните данни и е отговорно за съхранението и използването на личните данни на хартиен или електронен носител.Адекс България ООД, в качеството си на

администратор на лични данни обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: adex.bulgaria@gmail.com, тел. 0895 960 447.

 

Данни, които се събират и обработват

Адекс България ООД събира и обработва различни видове Ваши лични данни:

·        Имена

·        Постоянен адрес

·        Настоящ адрес

·        Дата на раждане/ЕГН

·        Издаден документи за самоличност: вид, номер и дата на издаване

·        E-mail адрес

·        Телефонен номер

·        Семейно положение

·        Социален статус

·        Информация за доходи

·        Информация за задължения към кредитори

·        Финансови активи и инструменти

·        Имуществено състояние

Цели на обработването на лични данни

АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД (Посредник) е кредитен посредник вписано в Регистъра на БНБ за кредитните посредници, с рег.№  BCI000011. За да Ви предостави качествено

кредитно посредничество Посредникът обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

– за изпълнението на посредническите услуги от Посредника;

– за предоставяне на преференциални банкови оферти за кредит;

– за вземане на решение от банките-партньори за отказ или разрешаване на искания от клиента кредит, респ. на продажбата на искания от клиента банков продукт.

 

Основания за обработваните лични данни

Адекс България ООД  обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679. Предоставянето на личните Ви данни има изцяло доброволен

характер, като отказът от предоставянето им е основание за Посредника да откаже да предостави банкови оферти за кредит/и. Когато обработването на личните Ви данни за

конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди

неговото оттегляне.

 

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 Адекс България ООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

– лица, имащи качеството на „обработващ лични данни“ при спазване на нормативните изисквания;

– Банки-партньори, с които Посредника има сключени договори – Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, УниКредит Булбанк АД, „Юробанк България“ АД (Пощенска банка),

Райфайзенбанк (България) ЕАД и други;

– Нотариуси, регистрирани в Нотариалната камара, при които ще се изповядват сделките по покупко-продажба и учредяване на ипотеки.

 

Срок за съхранение на личните данни

Адекс България ООД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След

изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Адекс България ООД ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно

задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват. Предоставените лични данни ще бъдат

съхранявани от Посредника при нормативно определените специални мерки за защита.

 

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

Адекс България ООД Ви информира, че имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

– Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица,

на които данните са разкривани;

– Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на основание на Вашето съгласие;

– Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни;

– Право да поискате изтриване на Вашите лични данни при наличие на предвидените от закона предпоставки;

– Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни пи наличие на предвидените от закона предпоставки, например когато сте оспорили точността на

личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност;

– Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърляне на тези данни на друг

администратор на лични данни , ако това е технически осъществимо;

– Право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, включително профилиране, когато основанието за обработката е – изпълнението

на задача от обществен интерес или за защита законните интереси на администратора или на трета страна. При наличие на подобно възражение, обработването на личните

Ви данни за тази цел се прекратява, освен в случай, че ние разполагаме със законови основания за обработването, или то е необходимо за установяването, упражняването

или защитата на правни претенции;

– Право да получите потвърждение дали сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;

– Право да изразите становището си и да оспорите решение на администратора, в случай че сте обект на автоматизирано вземане на решение, както и да поискате човешка

намеса в процеса на вземане на решение;

– Право да подадете жалба до нас, Адекс България ООД и/или до Комисия за защита на личните данни.

Политика за защита на личните данни

Данни за администратора на лични данни

Адекс България ООД с ЕИК 204020326, със седалище и адрес на управление в г. София,

ул. Орион 33А, управител Маринела Добрева, осъществява своята дейност при стриктно

спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на

Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на лични данни. Адекс

България ООД контролира и определя целите и средствата за обработване на личните

данни и е отговорно за съхранението и използването на личните данни на хартиен или

електронен носител.Адекс България ООД, в качеството си на администратор на лични

данни обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен

начин.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail:

adex.bulgaria@gmail.com, тел. 0895 960 447.

 

Данни, които се събират и обработват

Адекс България ООД събира и обработва различни видове Ваши лични данни:

·        Имена

·        Постоянен адрес

·        Настоящ адрес

·        Дата на раждане/ЕГН

·        Издаден документи за самоличност:

         вид, номер и дата на издаване

·        E-mail адрес

·        Телефонен номер

·        Семейно положение

·        Социален статус

·        Информация за доходи

·        Информация за задължения към

         кредитори

·        Финансови активи и инструменти

·        Имуществено състояние

Цели на обработването на лични данни

АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД (Посредник) е кредитен посредник вписано в Регистъра на БНБ за

кредитните посредници, с рег.№  BCI000011. За да Ви предостави качествено кредитно

посредничество Посредникът обработва информация, представляваща лични данни, за

следните цели:

– за изпълнението на посредническите услуги от Посредника;

– за предоставяне на преференциални банкови оферти за кредит;

– за вземане на решение от банките-партньори за отказ или разрешаване на искания от

клиента кредит, респ. на продажбата на искания от клиента банков продукт.

 

Основания за обработваните лични данни

Адекс България ООД  обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС

2016/679. Предоставянето на личните Ви данни има изцяло доброволен характер, като

отказът от предоставянето им е основание за Посредника да откаже да предостави банкови

оферти за кредит/и. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се

основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга

законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

 

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 Адекс България ООД има право

да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

– лица, имащи качеството на „обработващ лични данни“ при спазване на нормативните

изисквания;

– Банки-партньори, с които Посредника има сключени договори – Банка ДСК ЕАД, ОББ АД,

УниКредит Булбанк АД, „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), Райфайзенбанк

(България) ЕАД и други;

– Нотариуси, регистрирани в Нотариалната камара, при които ще се изповядват сделките по

покупко-продажба и учредяване на ипотеки.

 

Срок за съхранение на личните данни

Адекс България ООД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в

действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След

изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Адекс България ООД ще изтрие

Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно

 задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които

личните данни са събрани и се обработват. Предоставените лични данни ще бъдат

съхранявани от Посредника при нормативно определените специални мерки за защита.

 

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

Адекс България ООД Ви информира, че имате следните права по отношение на Вашите

лични данни:

– Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на

информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица,

на които данните са разкривани;

– Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на

основание на Вашето съгласие;

– Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни;

– Право да поискате изтриване на Вашите лични данни при наличие на предвидените от

закона предпоставки;

– Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни при наличие на

предвидените от закона предпоставки, например когато сте оспорили точността на

личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност;

– Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за

машинно четене формат и да поискате прехвърляне на тези данни на друг

администратор на лични данни , ако това е технически осъществимо;

– Право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни,

включително профилиране, когато основанието за обработката е – изпълнението

на задача от обществен интерес или за защита законните интереси на администратора или

на трета страна. При наличие на подобно възражение, обработването на личните

Ви данни за тази цел се прекратява, освен в случай, че ние разполагаме със законови

основания за обработването, или то е необходимо за установяването, упражняването

или защитата на правни претенции;

– Право да получите потвърждение дали сте обект на автоматизирано вземане на решения,

включително профилиране;

– Право да изразите становището си и да оспорите решение на администратора, в случай

че сте обект на автоматизирано вземане на решение, както и да поискате човешка намеса в

процеса на вземане на решение;

– Право да подадете жалба до нас, Адекс България ООД и/или до Комисия за защита на

личните данни.

Политика за защита на личните данни

Данни за администратора на лични данни

Адекс България ООД с ЕИК 204020326, със

седалище и адрес на управление в г. София,

ул. Орион 33А, управител Маринела

Добрева, осъществява своята дейност при

стриктно спазване на изискванията на

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета относно защитата на

физическите лица във връзка с

обработването на лични данни и относно

свободното движение на такива данни и

Закона за защита на лични данни. Адекс

България ООД контролира и определя

целите и средствата за обработване на

личните данни и е отговорно за

съхранението и използването на личните

данни на хартиен или електронен

носител.Адекс България ООД, в качеството

си на администратор на лични данни

обработва Вашите лични данни

законосъобразно, добросъвестно и по

прозрачен начин.

Данни за контакт с Длъжностно лице по

защита на личните данни: e-mail:

adex.bulgaria@gmail.com, тел. 0895 960 447.

Данни, които се събират и обработват

Адекс България ООД събира и обработва

различни видове Ваши лични данни:

·        Имена

·        Постоянен

          адрес

·        Настоящ адрес

·        Дата на   

          раждане/ЕГН

·        Издаден

          документи за

          самоличност:

           вид,

          номер и дата на

          издаване

·        E-mail адрес

·        Телефонен

          номер

·        Семейно

         положение

·        Социален статус

·        Информация за

          доходи

·        Информация за

          задължения към

         кредитори

·        Финансови

          активи и

         инструменти

·        Имуществено

          състояние

Цели на обработването на лични данни

АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД (Посредникът) е

кредитен посредник вписано в Регистъра на

БНБ за кредитните посредници, с

рег.№  BCI000011. За да Ви предостави

качествено кредитно посредничество

Посредникът обработва информация,

представляваща лични данни, за следните

цели:

– за изпълнението на посредническите

услуги от Посредника;

– за предоставяне на преференциални

банкови оферти за кредит;

– за вземане на решение от банките-

партньори за отказ или разрешаване на

искания от клиента кредит, респ. на

продажбата на искания от клиента банков

продукт.

 

Основания за обработваните лични данни

Адекс България ООД  обработва Вашите

лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент

ЕС 2016/679. Предоставянето на личните

Ви данни има изцяло доброволен характер,

като отказът от предоставянето им е

основание за Посредника да откаже да

предостави банкови оферти за кредит/и.

Когато обработването на личните Ви данни

за конкретна цел се основава на дадено

съгласие, Вие можете да го оттеглите по

всяко време, без да се засяга

законосъобразността на обработването

преди неговото оттегляне.

 

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент

ЕС 2016/679 Адекс България ООД има

право да разкрива лични данни, които

обработва, на следните категории

получатели:

– лица, имащи качеството на „обработващ

лични данни“ при спазване на нормативните

изисквания;

– Банки-партньори, с които Посредника има

сключени договори – Банка ДСК ЕАД, ОББ

АД, УниКредит Булбанк АД, „Юробанк

България“ АД (Пощенска банка),

Райфайзенбанк (България) ЕАД и други;

– Нотариуси, регистрирани в Нотариалната

камара, при които ще се изповядват

сделките по покупко-продажба и учредяване

на ипотеки.

 

Срок за съхранение на личните данни

Адекс България ООД обработва Вашите

лични данни за сроковете, установени в

действащото в страната законодателство и

от регулаторните надзорни органи. След

изтичане на законово/регулаторно

установените срокове, Адекс България ООД

ще изтрие Вашите лични данни. Лични

данни, за които липсва изрично законово/

надзорно задължение за съхранение, ще

бъдат изтривани след постигане на целите,

за които личните данни са събрани и се

обработват. Предоставените лични данни

ще бъдат съхранявани от Посредника при

нормативно определените специални мерки

за защита.

 

Упражняване на права по Регламент

ЕС 2016/679

Адекс България ООД Ви информира, че

имате следните права по отношение на

Вашите лични данни:

– Право на достъп до личните данни, които

се отнасят до Вас, включително право на

информация за източника на данните,

целите на обработването и за третите лица,

на които данните са разкривани;

– Право да оттеглите съгласието си по всяко

време, когато данните се обработват на

основание на Вашето съгласие;

– Право да актуализирате или коригирате

личните си данни, така че да са винаги

точни;

– Право да поискате изтриване на Вашите

лични данни при наличие на предвидените

от закона предпоставки;

– Право да поискате да ограничим

обработването на личните Ви данни при

наличие на предвидените от закона

предпоставки, например когато сте

оспорили точността на личните си данни, за

период, който ни позволява да проверим

тяхната точност;

– Право да получите личните си данни в

структуриран, широко използван и пригоден

за машинно четене формат и да поискате

прехвърляне на тези данни на друг

администратор на лични данни , ако това е

технически осъществимо;

– Право да възразите по всяко време срещу

обработването на личните Ви данни,

включително профилиране, когато

основанието за обработката е –

изпълнението на задача от обществен

интерес или за защита законните интереси

на администратора или на трета страна. При

наличие на подобно възражение,

обработването на личните Ви данни за тази

цел се прекратява, освен в случай, че ние

разполагаме със законови основания за

обработването, или то е необходимо за

установяването, упражняването или

защитата на правни претенции;

– Право да получите потвърждение дали сте

обект на автоматизирано вземане на

решения, включително профилиране;

– Право да изразите становището си и да

оспорите решение на администратора, в

случай че сте обект на автоматизирано

вземане на решение, както и да поискате

човешка намеса в процеса на вземане на

решение;

– Право да подадете жалба до нас, Адекс

България ООД и/или до Комисия за защита

на личните данни.